در بخش خدمات پرستاری شما به آسانی می توانید خدمات ارائه شده توسط مراکز معتبر در سهدا را مشاهده از تعرفه ها مطلع و به آسانی استفاده کنید. در این بخش با مشاهده مراکز ارائه دهنده خدمات پرستاری معتبر به آسانی خدمت مورد نظر را در منزل دریافت کنید. 

خدمات پرستاری

K

مشاهده تعرفه های مصوب شده سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر از وزارت بهداشت

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز خدمات پرستاری در پیام رسان سهدا