در بخش ترک اعتیاد شما می توانید مراکز معتبر ترک اعتیاد را مشاهده کنید و از تعرفه های درمان مطلع شوید. و به آسانی پذیرش خود را از مراکز معتبر دریافت و مراجعه کنید . سهدا بستری را فراهم کرده تا دیگر نگرانی ای از بابت دریافت خدمات در بخش ترک اعتیاد نباشید.

ترک اعتیاد

K

مشاهده تعرفه های مشخص خدمات ترک اعتیاد

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر از وزارت بهداشت

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتبا مستقیم با مراکز در پیام رسان سهدا