دسته: قرارگرفتن در معرض مواد شیمیایی

ایمنی مواد شیمیایی

ایمنی کار با مواد شیمیایی| سهدا

مواد شیمیایی می‌توانند در شرایط مناسب و با استفاده صحیح بسیار مفید باشند، اما اگر به نادرستی مورد استفاده قرار گیرند یا در شرایط نامناسب نگهداری شوند، ممکن است خطرات جدی برای …

ماده شیمیایی

با 10 ماده شیمیایی بسیار خطرناک برای انسان آشنا شوید| سهدا

امروزه نقش مواد شیمیایی در زندگی ما انسان‌ها بسیار پر رنگ شده است که شامل ساده‌ترین مواد تا ترکیب‌های شیمیایی خطرناک می‌باشد. این مواد در زندگی همه جانداران تاثیر بسزایی می‌گذارد و …